In de Hogeveensepolder is 1 van de laatste compleet nieuwe poldergemalen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland gerealiseerd. De polder wordt intensief gebruikt voor het kweken van bloembollen, waarbij het peilbeheer van het oppervlaktewater van essentieel belang is. Voordat het poldergemaal gereed was werd deze functie nog vervult door een windmolen. Deze is na het gereedkomen van het gemaal buiten werking gesteld.

Met de bouw van het gemaal is het peilvak tevens in 2 delen opgedeeld, hetgeen inhoudt dat de installatie ook uit 2 separate installaties bestaat. Middels 2 vijzels wordt het water via uitstroomkokers onder de weg naar de Leidsevaart gestuwd.

Het gemaal is in fases gebouwd ivm het doorgaand verkeer, waarbij in de 1ste fase de uitstroomkokers zijn gerealiseerd (het verkeer reed hierbij over een tijdelijke bypass). In de 2de fase is het gedeelte gebouwd waarin de vijzels zijn geplaatst, ook is in deze fase de karakteristieke opbouw gemonteerd.

De opbouw is een ontwerp van Aletta van Aalst, een architect die meerdere gemalen heeft ontworpen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland