Binnen Vobi Holding B.V.  is er veel aandacht voor het stimuleren tot CO₂ -bewust handelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij vooral om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. 

Het doel van dit beleid is het stimuleren van directie en medewerkers om de CO₂ uitstoot van ons bedrijf te kennen, en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen productie terug te dringen. Hiertoe wordt jaarlijks een footprint, energie auditverslag, energieactieplan en energie communicatie- en participatieplan opgesteld. Het doel is om in 2025 40% CO₂-reductie te bewerkstelligen ten opzichte van basisjaar 2016. Deze reductie is gerelateerd aan de omzet van de Holding (totaal) en het aantal FTE.  

Jaarlijks vindt een interne audit plaats waarbij de stuurcyclus als uitgangspunt dient. 

 

ReductieDoelstellingen

De doelstelling voor de periode van 2016 tot 2025 is de CO₂ uitstoot te reduceren met 40% (gerelateerd aan de omzet en aantal FTE). 

Om deze doelstelling te kunnen behalen worden er onder andere onderstaande maatregelen onderzocht of uitgevoerd (niet limitatief):​​ 

  • ​​Vervangen van het wagenpark door auto’s met een lagere CO₂ uitstoot (Bijvoorbeeld nieuwe schonere motoren, hybride of elektrisch); 
  • Het efficiënter inzetten van de bedrijfswagens door te carpoolen; 
  • Stapsgewijs vervangen van oude schaftketen voor nieuwe energiezuinige exemplaren die voorzien zijn van energiebesparende maatregelen; 
  • Groene stroom afnemen op zowel bedrijfslocaties als projectlocaties; 
  • Op bouwplaatsen zoveel mogelijk bouwaansluitingen gebruiken in plaats van aggregaten (bouwstroomaansluiting met groene stroom); 
  • Bij vervanging van materieel een keuze maken voor schonere/zuinige varianten; 
  • Indien mogelijk gereedschap met een brandstofmotor vervangen voor een elektrisch exemplaar; 
  • Stapsgewijs overgaan op duurzame brandstof; 
  • Zo veel mogelijk bulkinkoop om transportbewegingen te verminderen. 

 

Projecten met gunningsvoordeel

De volgende projecten zijn aangenomen op basis van CO₂-gunningsvoordeel. Voor deze projecten is in de tenderfase en voorbereidingsfase een inschatting gemaakt van de te verwachten CO₂-emissie op het werk. Voor deze projecten worden project specifieke maatregelen getroffen om de CO₂-emissie te beperken. De daadwerkelijke CO₂-emissie op het project wordt gemonitord in een footprint. Op deze manier wordt de CO₂-emissie inzichtelijk en kan er eventueel worden bijgestuurd om de projectdoelstelling te behalen.

Footprint op projectniveau
Project Hoofdvaart

Footprint op projectniveau
Footprint De Poel