Binnen alle B.V, ’s  is er veel aandacht voor het stimuleren tot CO₂ -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij vooral om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Doel van dit beleid is het stimuleren van directie en medewerkers om de CO₂ -uitstoot van ons bedrijf te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen productie terug te dringen. Hiertoe wordt jaarlijks een energie auditverslag, energieactieplan en energie communicatie- en participatieplan opgesteld. Het doel is om in 2025 15% CO₂-reductie te bewerkstelligen ten opzichte van basisjaar 2016. Deze reductie is gerelateerd aan de omzet van de Holding (totaal).

Jaarlijks vindt een interne audit plaats waarbij de stuurcyclus als uitgangspunt dient.

Reductie doelstellingen

De doelstelling voor de periode van 2016 tot 2025 is de CO₂ uitstoot te reduceren met 15% (gerelateerd aan de omzet).

Om deze doelstelling te kunnen behalen wordt er onder andere onderzoek gedaan naar de volgende reductiemogelijkheden (niet limitatief):​​

  • ​​Vervangen van het wagenpark door auto’s met een lagere CO₂ uitstoot;
  • Mogelijkheid bieden tot leasen van elektrische auto’s;
  • Het efficiënter inzetten van de bedrijfswagens door te carpoolen;
  • Plaatsen van tijdschakelaars op verwarming in de keten en werkplaatsen;
  • T.b.v. verlichting plaatsen van bewegingssensoren op locaties waar weinig mensen komen;
  • Groene stroom afnemen;
  • Woon-werkverkeer: Werknemers stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan;
  • Op bouwplaatsen zoveel mogelijk bouwaansluitingen gebruiken in plaats van aggregaten;
  • Zo veel mogelijk bulkinkoop om transport te verminderen.

Projecten met gunningsvoordeel

De volgende projecten zijn aangenomen op basis van CO₂-gunningsvoordeel. Voor deze projecten is in de tenderfase en voorbereidingsfase een inschatting gemaakt van de te verwachten CO₂-emissie op het werk. Voor deze projecten worden project specifieke maatregelen getroffen om de CO₂-emissie te beperken. De daadwerkelijke CO₂-emissie op het project wordt gemonitord in een footprint. Op deze manier wordt de CO₂-emissie inzichtelijk en kan er eventueel worden bijgestuurd om de projectdoelstelling te behalen.

Footprint op projectniveau
Project Hoofdvaart